Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, Priorytet Inwestycyjny

 

„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku realizuje Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach 9 Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, Priorytet Inwestycyjny: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług specjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Celem projektu jest: zakup sprzętu medycznego, zakup sprzętu do prowadzenia dezynfekcji oraz zakup wyposażenia obiektowego i budowlanego placówki.

 

Wartość Projektu: 869 004,00 PLN

Dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego ( grant) : 869 004,00 PLN

Udział własny „0” PLN